משלוחים חינם לכל הארץ

מדיניות החזרות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או שלא לתת למזמין כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או שימוש באתר וזאת ללא כל סיבה שהיא ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הודעה על ביטול העסקה תימסר למזמין והכרטיס אשראי יזוכה בהתאם לנסיבות ובכפוף לחוק. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה ובגין ביטול בגין המקרים הבאים, אך לא רק:

  1. במקרים בהם כוח עליון מונע את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין של הרכישה.

  2. באם יתברר שחלה הודעת טעות טכנית או אנושית בהצגת פרטיו של המוצר, על פי שיקול דעתה, הודעה בדבר ביטול העסקה תשלח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות שיחת טלפון, שניתן ע”י המשתמש שהזמין את המוצר, בעת רישום הרוכש לאתר. במצב שבו כתובת המזמין שניתנה שגויה או אינה תקינה מכל סיבה, החברה לא תישא באחריות לאי קבלת הודעת הביטול ע”י המשתמש והאחריות תהא על הרוכש בלבד. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש שרכש את המוצר כי גם במקרה זו לא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או הספק

  3. בעת המכירה או לאחריה יתברר לחברה, כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

  4. באם נפלה טעות במחירי המוצרים ו/או בתיאור המוצר באתר ו/או במחיר העסקה ו/או נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או טעות טכנית במחיר המוצר ו/או טעות בפרטים רלוונטיים אחרים.

  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה מסוימת של מוצר ו/או שירות אחד או יותר מהפרטים המפורסמים באתר במידה ו: נמסרו פרטים שגויים ו/או כרטיס החיוב שברשות המשתמש אינו בר שימוש מכל סיבה שהיא או שהמשתמש ביצע כל מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב או מעשה או מחדל אשר עלול בספקים ו/או עסקים המפרסמים באתר החברה.

    

   יובהר, כי החברה תהיה ראשית לנקוט בכל אמצעי חוקי כנגד המשתמש באם יוגשו פרטים כוזבים באשר לזהות ו/או באם יבוצע שימש בכרטיס חיוב של אדם אחר. כמו כן, החברה תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים אם וכאשר יגרמו לה נזק כלשהו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה שכזה המשתמש יישא בכל העלויות משפטיות ו/או בכל ההוצאות המשפטיות ו/או בעלות הפשרה ו/או בפסק הדין שיקבע על ידי בית המשפט.

 2. לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי, במקרה וחברת האשראי לא מאשרת את העיסקה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה וזאת מבלי לידע את המזמין. אחריות המזמין לוודא, כי העיסקה יצאה לפועל. העסקה תיחשב כמושלמת, רק לאחר הסדרת התשלום עם חברת האשראי.

   

  במקרה חברת האשראי סירבה לכבד את החיוב שביקש המשתמש לחייב באמצעות כרטיס האשראי שבידיו והסירוב לא יתוקן מידי, המוצר ו/או השירות שהוזמן לא יסופק והמשתמש יחויב בדמי ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לחוק.

 3. המזמין יכול לשנות ו/או לבטל את ההזמנה שלו עד למועד שעובד החברה החל בליקוט ו/או הכנת המוצרים, מרגע שהחל ליקוט המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה. במקרה זה הביטול/ השינוי יכול להתבצע מול שירות לקוחות.

 4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א 2010, לאחר אספקת המוצרים, ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר עד תום יומיים מיום קבלת המוצרים (שאינם ימי מנוחה), בתיאום עם שירות לקוחות, למעט המוצרים הבאים: טובין שיוצרו במיוחד בעבור המזמין; טובין שהמזמין פתח את אריזתם המקורית והכל בכפוף להוראות החוק. יובהר, כי מרגע פתיחת המוצר ושימושו, לא ניתן להחזיר את המוצר. כמו כן, מוצר שיוצר בהזמנה מיוחדת ו/או בייצור מיוחד, לא ניתן יהיה להחזירו. בכל מקרה, זכות הביטול לא חלה על תכשיט שמחירו מעל 3000 ₪. בכל סוגייה של החזרת המוצרים, ניתן לפנות לשירות לקוחות לבירורים.

 5. במידה של ביטול עסקה, המזמין יזוכה בכרטיס האשראי שלו בתוך 7 יום מיום ביטול העסקה, למעט בגין דמי המשלוח. החברה תהיה זכאית לקזז מסכום זה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שביטול עסקה לא נבע כתוצאה מפגם או קלקול והכל בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010.

 6. החברה רשאית לבטל את העסקה: באם נפלה טעות במחירי המוצרים ו/או בתיאור המוצר באתר ו/או במחיר העסקה; במקרה של כוח עליון; אם יתברר לחברה, כי היה העסקה לוותה בדבר בלתי חוקי ו/או בדומה לכך; מכל סיבה כלשהי אחרת. הודעה על ביטול העסקה תימסר למזמין והכרטיס אשראי יזוכה בסכום העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה.