משלוחים חינם לכל הארץ

תקנון האתר

חלק א’ – כללי

 1. הגדרות:

   

  בתקנון זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:

  “החברה”

  חברת אליבא שביט בע”מ, ח.פ 513566547 חברה הרשומה בישראל הבעלים והמפעילה את אתר החברה ו/או כל דף אינטרנטי אחר שמופעל על ידי החברה.

  “אתר החברה”

  אתר האינטרנט שכתובתו היא www.do-jewellery.com

  מטרת האתר הינה הצגת תכשיטים משובצים ביהלומים טבעיים ובאבני חן ואשר מוצעים למכירה מקוונת באתר. ניתן לרכוש את התכשיטים הן באתר והן ברכישה פיזית במשרדי החברה.

  “שימוש באתר”

  ההגדרה שימוש באתר ופעליו יכלול את הפעולות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

  יובהר, כי כל שימוש באתר יש להיעשות בכפוף לתנאי תקנון זה לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות והתנאים נוספים ובכפוף להוראות כל דין.

  “גולש” ו/או “משתמש ו/או “מזמין”

  כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בכל דרך באתר ו/או במידע ו/או לקוח של החברה ואשר הסכים והצהיר, כי קרא את התקנון לרבות תנאי השימוש והתנאי הנוספים והסכים לכל האמור בהם.

  “תקנון החברה”

  תנאי תקנון זה לרבות תנאי שימוש, הגדרת פרטיות וכל אשר מופיע בתקנון זה.

  “תוכן” ו/או “תכנים”

  המונח “תוכן” או “תכנים” כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

 2. פרשנות:

  1. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או פרשנות תקנון זה.

  2. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.

  3. האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין את היחסים בין הגולש ו/או משתמש המבקש לעשות שימוש ולגלוש באתר.

  4. בעצם השימוש הגלישה באתר זה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל גולש ו/או משתמש כי הוא קרא את התקנון, וכי הוא מבטא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון. ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאית החברה לשנות את תנאי התקנון לרבות שימוש וכיוצא באלה ללא מתן הודעה מראש.

  5. לכן, אם לקוח אינו מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר.

חלק ב’- תנאי שימוש

 1. מהות האתר

   

  האתר מהווה אתר מכירה של תכשיטים משובצים ביהלומים טבעיים ואבני חן המוצעים למכירה מקוונת באתר.

 2. המוצרים הנרכשים דרך החברה

  1. חברת שביט אליבא בע”מ מייצרת ומשווקת תכשיטים משובצים.

  2. החברה אינה אחראית בכל צורה ו/או דרך לגבי תקלות ו/או תלונות ו/או בעיות ו/או ביצוע ליקוי של ספקים חיצוניים. כמו כן, החברה אינה אחראית על שימוש בלתי מקובל ו/או בעייתי של המזמין בתכשיט. אין הלקוח יכול לבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

  3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

  4. ביטול ו/או שינוי רכישה של המזמין בהתאם למדיניות הביטול של החברה. החברה רשאית, במידת הצורך, לגבות דמי ביטול, ללא כל צורך בכל אישור נוסף והכל בכפוף לחוק.

 3. תנאי שימוש באתר

  1. כל שימוש באתר מעיד על הסכמה בלתי חוזרת של המשתמש ו/או הגולש לתנאי התקנון המפורטים להלן לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות ולפיכך המשתמש מתבקש לקרוא את ההוראות בקפידה. בחלק מדפי האתר עשויים להימצא תנאים נוספים ו/או הסכמים מקוונים נוספים (להלן:”תנאים נוספים“), המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתקנון המפורט להלן והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

  2. יובהר, כי הגשת הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש.

  3. באפשרות הגולש ו/או המשתמש לקבל את תנאי התקנון על ידי לחיצה על כפתור: “קראתי ואני מסכים לאמור לעיל לתנאי התקנון, לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ולתנאים הנוספים” ובכך המשתמש מצהיר כי קרא, מבין ויפעל בהתאם להוראות אלו ובכפוף להוראות הדין וכי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

  4. החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו’ של החברה. המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן. בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן:danieleliba@gmail.com. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור. יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה ולערוך תרשומת בעניין זה.

  5. יובהר, כי משתמש אשר עושה עקוב אחרי ממייל למייל, ידרש לתת לחברה את המייל המקורי, בו הוא נרשם, בכדי להסיר אותו מהמאגר.

  6. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו, לכל משתמש, ספק או גורם חיצוני נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת למי מהצדדים.

  7. המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים המצויים באתר ו/או בכל הקשור לתכנים באתר, בפרסומים, וכו’ לכל מטרה, שאיננה לצורך שימוש פרטי אישי.

  8. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר ו/או לחוות השרתים ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה ו/או לפצח את מערכות האבטחה ו/או להצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאלה כאמור לעיל. המשתמש מתחייב שלא להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

  9. המשתמש מתחייב שלא לטעון ו/או לשלוח ו/או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתכנן להרוס, להפריע, להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה, והתוכנה המצויים ברשותה של החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

  10. הפצת “דואר זבל” (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

  11. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

  12. שימוש שנועד להתחקות ו/או להטריד ו/או לפגוע באדם ו/או משתמש בכל דרך שהיא.

  13. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

  14. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

  15. שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

  16. החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש את השימוש באתר. בעניין זה, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

  17. יובהר, כי הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 4. הגבלת השימוש באתר

   

  ביצוע רכישות באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. המשתמש מסכים להוראות תקנון אלו ולכל הוראות ו/או תנאים נוספים אשר מופעים באתר החברה.

  2. השימוש באתר לכל גולש ו/או משתמש הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד ולבעלי כשרות משפטית או תאגיד המאוגד על פי דין בהתאם לחוקי מ”י. על המשתמש ו/או גולש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש.

  3. למשתמש דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

  4. המוצרים ו/או שירות אותם המשתמש מבקש לרכוש נמצאים במלאי הספק.

  5. המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) בתוקף והמשתמש מצהיר, כי הכרטיס באמצעותו מתבצעת הרכישה שייך לו.

  6. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו, לכל משתמש, ספק או גורם חיצוני נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת למי מהצדדים.

 5. מערכת היחסים המשפטית

   

  תנאי תקנון זה, יחד עם התנאים הנוספים (ראה סעיף 3 לעיל) יוצרים את היחסיים החוזים המשפטים המחייבים בין הגולש ו/או המשתמש לצורכי שימוש באתר.

 6. תקופת השימוש של גולש ו/או משתמש באתר

   

  זכות השימוש באתר תעמוד בתוקפה החל מהמועד שבו הצטרף המשתמש לשירותי האתר הניתנים על ידי החברה ועד למתן הודעת ביטול על ידו או על ידי החברה כמפורט בתנאי תקנון זה ו/או בתנאים הנוספים. יובהר, כי החברה רשאית בכל רגע נתון לא לאשר ו/ או לעצור שימוש באתר וזאת ללא כל סיבה ובהתאם לשיקול דעתה.

 7. התכנים באתר

  1. החברה שמפעילה את האתר אינה נותנת חסות, אחראית או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של המפרסם.

  2. המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. החברה מציגה באתר מידע ו/או תקצירים, על המוצר המפורסם. המשתמש אחראי בלעדי על הערכת אמיתותו של כל מידע, דעה או המלצה, באם יוצגו באתר החברה.

  3. המשתמש מסיר כל אחריות ממפעילי/בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע למשתמש, כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג’. כמו כן, המשתמש מסיר כל אחריות ממפעלי ו/או בעלי החברה, בדבר טענה להסתמכות המשתמש על המידע המפורסם באתר על המוצר ו/או שירות.

  4. מפעילי/בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו”ב כל תוכן שהוא לרבות הודעה ו/או שיתוף ו/או תמונה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

 8. העדר אחריות למידע

   

  המידע המופיע באתר הינו להמחשה בלבד ואינו מהווה חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ ו/או אסמכתא לצורת ו/או אופן ו/או הצגת המוצרים, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר.

 9. הגבלת אחריות לנזקים

   

  כאמור, אין החברה לרבות מנהלה, עובדיה אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר העלול להיגרם למשתמש ו/או לאדם כתוצאה משימוש באתר. החברה איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהרכישה באתר מכל סיבה שהיא לרבות אי יכולת לבצע את הרכישה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג’ ו/או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר ע”י המשתמש ו/או צד ג’ ו/או כתוצאה ממילוי פרטים שגוים ע”י המשתמש באתר וכדומה.

 10. קישורים ופרסומות

   

  באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות החברה ולפיכך החברה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית בשום אופן לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני”), אינה מעידה כי החברה שולטת בתוכן ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.  אין לבצע קישור לאתר זה, אלא בהסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 11. זכויות קניין רוחני

   

  האתר הינו בבעלות החברה. המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או של צדדי ג’ אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדי ג’ אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: “החומר המוגן”), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.  חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של החברה ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.  חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה.  המשתמש מכיר בזכויות היוצרים באתר ובפרט במידע המוצג באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרטי במידע או כל שימוש בניגוד לחוק ובפרט בדיני זכויות יוצרים.

 12. סימני מסחר

   

  כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג’. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או אותו צד ג’ שסימני המסחר הינם בבעלותו.  יובהר, כי הסימנים המסחריים הינם בבעלות החברה, בין אם מצוי לצידם הסימון © ובין אם לאו. השימוש בסימנים אלו מותרים אך ורק לחברה ואין המשתמש רשאי פעולה כלשהי העלולה לפגוע בזכויות קניין הרוחני של החברה.

 13. אחריות שימוש באתר

  1. החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום האלקטרוני במדינת ישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובכפוף להוראות הדין.

  2. יחד עם זאת, השירות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is”) והחברה לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. החברה אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש ו/או למשתמש וכן אינה יכולה להבטיח את זמינות שירותי האתר.

  3. לחברה השיקול הדעת הבלעדי בבחירת המוצרים אותם תציג באתר. החברה רשאית לשנות בכל רגע נתון את המוצרים המוצגים באתר ו/או להוסיף מוצרים ו/או להוציא מוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

  4. לחברה השיקול הדעת הבלעדי באופן הצגת המוצרים, התמונות המופיעות בצד המוצרים, הינם להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים והבדלים במראה של המוצר בין התמונה להמחשה למוצר שסופק למשתמש. יובהר, כי למשתמש לא תהיה כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

  5. לגולש ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל עילה אחרת באשר לעניין זה- בדבר התאמת שירות האתר לצרכיו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשירות זה ו/או במידע הכלול בו. “נזק” פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות, משימוש ביישומים או יישומי תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה משימוש בשירות, ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

  6. על המשתמש ו/או הגולש לבחון לפני שימוש באתר, האם תואם לצרכיו בשירותי השירות. המשתמש ו/או הגולש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות, וכן, לכל נזק ישיר ו/או עקיף העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

  7. על אף שהחברה משקיעה מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים “כמו שהם” (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין והחברה לא תחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.

  8. החברה לא תשא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש באתר.

  9. לחברה הזכות לבטל את העסקה, הגם אם נסלק כרטיס האשראי של הרוכש במקרה של תקלה באתר (לרבות תקלה באתר אשר הנובעת מהצגת מחירים שגויים).

  10. החברה לא תישא באחריות, בכל הקשור לאתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג’ שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהמעשה ו/או המחדל שאינו בשליטת החברה, לרבות כתוצאה מכוח עליון.

  11. החברה לא תישא באחריות, בכל נזק שהוא, שייגרם במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לצד ג’ הקשור למוצרים אותם המשתמש רוכש דרך החברה ואשר צד ג’ הינו היצרן והוא אשר סיפק את המוצרים האלו לחברה והכל בכפוף להוראות הדין.

 14. שינויים באתר והפסקת השירות

   

  החברה רשאית לסגור את האתר ו/או ולשנות את מבנהו ו/או את השירותים הניתנים בו ו/או עיצובו ו/או היקפו ו/או זמינות השירות, ללא מתן הודעה מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. למשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 15. שינוי תנאי השימוש

   

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש.

חלק ג’ – מדיניות פרטיות

 1. הרשמה לאתר

  1. הגישה לאתר והשימוש באתר, טעון הרשמה. בעת ההרשמה לאתר הינך נדרש למסור מידע אישי, כגון: שם, גיל, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת מייל ובחירת שם משתמש וסיסמא אתר. זהו מידע שנמסר ביודעין לחברה והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי נותן את הסכמת המשתמש מצגו לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע והכל כפי שמפורט בחלק זה של מדיניות פרטיות.   יצוין, כי כתובת הדוא”ל שמשמשת כשם המשתמש שלך תהיה אמצעי התקשורת העיקרי בינך לבין החברה בכל נושא שהוא. לשם כך, כתובת הדוא”ל צריכה להיות של הגולש ו/או המשתמש.

  2. המשתמש מתחייב לעדכן את אתר החברה בכל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוחים מספר טלפון עדכני ו/או מספר פלאפון ו/או כל פרט מזהה אחר.

  3. הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הפרטים שלו. כמו כן, הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לביצוע הפעולות שמתבצעות בחשבון. בנסיבות אלו על הגולש ו/או משתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בכדי לשמר את פרטי החשבון בסודיות. לפיכך, ברגע ביצוע פעולה בלתי מורשת בחשבון הגולש ו/או המשתמש, עליו לדווח מידית לחברה בכתובת מייל:danieleliba@gmail.com.

  4. בעניין זה יובהר, כי אין באפשרות החברה לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטיו של המשתמש. בנסיבות אלו, אין החברה תחוב באחריות כלשהי כלפי הגולש ו/או משתמש לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ללא הרשאתו.

  5. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב שלא ליתן תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב למלא פרטים ומידע נכונים ומדויקים אודות עצמו.

  6. יודגש, כי המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות.

  7. אין ליצור חשבון עבור אדם ו/או גוף אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי תקנון זה.

  8. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

 2. מאגר מידע

  1. הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצד המשתמש למסירת הפרטים האישיים. בהזנת הפרטים המשתמש מצהיר כי ידוע והוא מסכים, שהתוכן הנמסר ישמר במאגרי החברה. המשתמש לא יוכל להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

  2. המשתמש אינו מחויב ע”פ חוק למסור את המידע, אולם אם המשתמש לא יימסר את הפרטים, לא יכול לעשות שימוש באתר המצריך הרשמה ומסירת פרטים כאמור.

  3. המשתמש זכאי לבקש מהחברה לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר מידע החברה והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

 3. השימוש במידע

  1. יובהר, כי לחברה עומדת הזכות לנהוג במאגרי המידע של הגולשים ו/או משתמשים הרשומים שימוש והכל בהתאם להוראות הדין.

  2. במהלך השימוש באתר נאסף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש לרבות הדפים שהוצגו והתכנים שעניינו את המשתמש, כמה זמן שהה המשתמש באתר ואילו פעולות ביצע. הרגלי גלישתו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד.

  3. החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, לרבות:

   1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

   2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים במוצעים באתר.

   3. ליצירת קשר עם המשתמש, למטרות אספקת השירותים והתכנים.

   4. לדיוור ישיר אל המשתמש גם באמצעות משלוח הודעות טקסט הנושאות תכנים פרסומים של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר.

   5. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

   6. בכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי התעניינות של המשתמש.

   7. על מנת ליצור קשר ו/או להעביר מידע ו/או לעדכן את המשתמש בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על יד החברה או ע”י אחרים עמם תתקשר החברה.

  4. המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בשימוש באתר, משמע שהמשתמש מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין ובהתאם לתנאי הפרטיות להרחבה ראה סעיף מסירת מידע לצד שלישי.

  5. המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו’ של החברה. להרחבה בעניין שליחת דואר אלקטרוני, ראה פרק דיוור ישיר אלקטרוני.

 4. מסירת מידע לצד שלישי

  1. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש באופן אישי או מזהים את המשתמש באופן אישי.

  2. החברה רשאית על אף האמור לעשות שימוש במידע של המשתמש החברה ו/או חברות בבעלות ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף עם חברת אליבא שביט.

  3. החברה תמנע, ככל האפשר ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה, אלא במקרים הבאים:

   1. אם המשתמש ירכוש מוצרים ושירותים מאת החברה המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, המידע יועבר לאותם צדדי ג’ אשר דרוש להם המידע לצורך השלמת תהליך הרכישה והמצאתה.

   2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין צד שלישי שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.

   3. אם תבצע באתרי החברה, פעילות בניגוד לדין.

   4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיך לצד שלישי.

   5. אם החברה מחייבת לעשות זאת ע”פ דין ו/או ע”פ הוראת רשות מוסמכת.

   6. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לאדם ו/או תאגיד – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  4. בעניין זה יודגש, כי החברה לא תהא אחראית לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג’ בנתונים המופעים במאגרים במידה ותבחר לחלוק מידע זה עם צדדי ג’ כלשהו.

 5. דיוור ישיר אלקטרוני

  1. המשתמש מסכים כי החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן.

  2. בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: danieleliba@gmail.com. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור. יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

 6. Cookies

  1. אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

  2. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

  3. בהסכמת המשתמש לתקנון זה, הינו מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבו, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותו על פיו.

  4. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אין המשתמש יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. יחד עם זאת, ניטרול קבצי Cookies, עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים.

 7. קישורים

   

  באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים (להלן: “אתר אינטרנט חיצוני” ו/או “אתרי אינטרנט נוספים“) מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך על המשתמש לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.  כל אתר חיצוני זה, מתנהל, כל אחד, על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו. החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שישאיר המשתמש באתרים אלה.

 8. שיפוי

   

  המשתמש מתחייב לשפות את החברה לרבות עובדיה, מנהלה ומי מטעמה, ו/או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד, אגרות והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה.  המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד, אגרות והוצאות משפט עקב כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות המשתמש באתר ו/או פרסומות אשר הופיעו באמצעות האתר, וכן כתוצאה מקישורים שהמשתמש שתל באתר החברה.

 9. אבטחת מידע

  1. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם בכדי להבטיח הגנה מלאה ו/או ביטחון מוחלט על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל המשתמש לשקול בזהירות את המידע שהינו מעביר לאתר.

  2. החברה מאבטחת את האתר בתקן אבטחה של אתרים טכנולוגית SSL.

  3. החברה עומדת בתקן האבטחה המחמיר ביותר של חברות כרטיסי האשראי SSL.

 10. זכות לעיין במידע

   

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוקו.  פנייה כזאת יש להפנות אל danieleliba@gmail.com או באמצעות פקס מס’ 03-7512111 או בדואר רגיל אל שביט אליבא בע”מ רח’ תובל 21 רמת גן, בניין יהלום, ת.ד. 546. מיקוד 5252236.  בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 11. שינויים במדיניות הפרטיות

  1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. על המשתמש לבחון מעת לעת את מדיניות הפרטית ולוודא, כי הינו מודע למדיניות העדכנית.

  2. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

חלק ד – מכירה באתר

 1. תהליך המכירה

  1. בעת תהליך הרכישה יתבקש המזמין להזין פרטים והכל כמפורט בפרק מדיניות פרטיות- הרשמה לאתר. ככל שהפרטים שהמזמין מסר לא יהיו מדיוקים או שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ואף ביטול רכישת ההזמנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

  2. המכירה באתר הינה מכירה של תכשיטים המשובצים ביהלומים טבעיים ואבני חן.

  3. במקרה שהתבצע מכירה והמוצר ו/או שירות לא קיים במלאי ו/או אזל אצל החברה. החברה איננה חייבת לספק את המוצר ו/או שירות ומובן שהמזמין לא יחויב על המוצר שלא סופק בפועל והחברה תזכה את המזמין בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

  4. במסגרת הרכישה באתר, המזמין יהיה רשאי להזמין כמות סבירה, כאשר הגדרת כמות סבירה תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  5. תנאים ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג בחברה. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב ו/או במספר תשלומים בהתאם לפריסת התשלומים (כפי שיצוין על ידי המזמין במועד ההזמנה) המופיעה באתר בעת מילוי ההזמנה. ייתכן כי יתווספו לחיובים תשלומי ריביות והצמדה במידה ונעשתה פריסה בתשלומים. החיוב יופיע תחת השם חברת שביט אליבא בע”מ.

  6. לשם קנייה בטוחה החיוב בגין רכישת המוצר תחויב באמצעות כרטיס האשראי שנמסר בעת הרכישה, אולם מוסכם על המשתמש כי עובדה זו אין בה כדי לחייב את החברה בכל דרך שהיא בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמש והכל כמפורט בתקנון זה.

  7. כל המחירים באתר החברה כוללים מס ערך מוסף, אם הוא חל על פי דין.. החשבון אשר יופיע על גבי המסך בסיום תהליך הרכישה, הינו חשבון משוער. השינויים נובעים בין היתר, מעידכון מחירים ו/או תוספות ו/או זיכויים ו/או מבצעים. המחירים אינם כוללים דמי משלוח או כל תשלום אחר, התשלום הסופי יופיע בעת הסליקה.

  8. החברה מתחייבת לבצע כל אמצעי סביר על מנת לשמור על פרטי המשתמש, למעט מידע המועבר לספק שממנו נרכש המוצר/שירות וזאת בכפוף לכל דין.

  9. בעת הרכישה, תלוי מוצר, על המשתמש לבחור את צבע המתכת בתכשיט, מידה, ושאר פרמטרים הרלוונטיים במוצר. יש לציין, כי במידה והמשתמש מעוניין לבצע שינוי במידה הסטנדרטית, הרי שזה מחייב התקשרות ותיאום מול משרדי החברה בטלפון 03-7512444.

  10. יובהר, כי לאחר בחירת המוצר הנדרש על ידי הלקוח, המוצר נכנס לתוך סל הקניות, אך אין בכך הבטחה לשמירה או הבטחת אותו מוצר, אלא רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.

  11. לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי, במקרה וחברת האשראי לא מאשרת את העיסקה, החברה תיצור קשר עם המזמין במידה והחברה לא הצליחה ליצור קשר עם המזמין, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה. אחריות המזמין לוודא, כי העיסקה יצאה לפועל. העסקה תיחשב כמושלמת, רק לאחר הסדרת התשלום עם חברת האשראי.

  12. במקרה ובו העסקה תצלח (ר’ מטה ביטול עסקה), ישלח למשתמש לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי ומהחברה, פירוט חשבון לכתובת המייל האלקטרונית שהוזנה לאתר. קבלת המוצר ו/או השירות, מותנה בהצגת פירוט החשבון המאושר שנשלח אל המשתמש ותעודה מזהה. המשתמש הוא האחראי הבלעדי על פרטי חשבון הקנייה.

 2. מוצרים

   

  המוצרים הינם תכשיטים המשובצים ביהלומים טבעיים ואבני חן. ליד כל מוצר, ישנו פירוט שלם של המוצר הנמכר.  יובהר, כי המוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר. לחברה שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היצג ומגוון המוצרים המוצגים למכירה באתר. כמו כן, ייתכן, כי מוצרים מסיומים יהיו חסרים במלאי למרות היותם מוצגים באתר.

 3. משלוח

  1. במידה והעסקה צלחה כמפורט לעיל, החברה תספק רק את המוצר/ים שבגינם שולמה התמורה במלואם. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במידה והמוצר לא הגיע לכתובת היעד שלו, מהסיבות הבאות, אך לא רק:

   1. המזמין הזין כתובת לא נכונה.

   2. חלה תקלה באתר החברה ו/או כל דבר הנובע ו/או הכרוך בכך ולחברה לא הייתה ידיעה על כך ו/או שליטה על כך.

   3. טעות שנפלה בחברת השליחויות.

  2. על המזמין חלה החובה והאחריות לוודא את הזנת הפרטים המלאים, בכדי שהמוצר/ים יגיעו למזמין. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

  3. המוצרים אשר נרכשו ע”י המזמין, נאספים ומוכנים ע”י עובדי החברה והמוצרים יסופקו באמצעות שליח של החברה.

  4. החברה תספק רק את המוצרים שבגינם שולמה התמורה במלואם.

  5. התשלום עבור דמי המשלוח יצטרף לעלות סל הקנייה בגין המוצרים ולא ניתן יהיה לביטול מכל סיבה אלא אם מתקיימים הנסיבות ל ביטול בהתאם להוראות החוק ו/או הקנייה בוטלה בטרם האיסוף ע”י עובדי החברה.

  6. מועד אספקת המוצרים יהיה 14 ימי עבודה, כאשר ימי הספירה יחלו רק לאחר קבלת התשלום על ידי חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 13:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה כהזמנה שבוצעה יום למחרת. במידה ותהיה חריגה, מעבר ל – 14 ימי עבודה, כי אז נציג מהחברה יצור קשר עם המזמין.

  7. יצוין, כי המזמין יוכל להגיע באופן עצמאי לאסוף את המוצר/ים הנרכשים לאחר תיאום טלפוני עם החברה בכתובת תובל 21 רמת גן, מגדל יהלום.

  8. ההזמנה תסופק לכתובת שצוינה במהלך הרישום. אחריות המזמין לבדוק את תכולת המוצר/ים מיד עם הגעה, ולהשוותם להזמנה ולחשבונית. יובהר, כי אם הכתובת שהמזמין ציין אינו נמצא באיזור החלוקה של החברה, כפי שמפורט לעיל. החברה לא תהיה מחויבת לספק את ההזמנה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 4. ביטול/שינוי העסקה

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או שלא לתת למזמין כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או שימוש באתר וזאת ללא כל סיבה שהיא ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הודעה על ביטול העסקה תימסר למזמין והכרטיס אשראי יזוכה בהתאם לנסיבות ובכפוף לחוק. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה ובגין ביטול בגין המקרים הבאים, אך לא רק:

   1. במקרים בהם כוח עליון מונע את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין של הרכישה.

   2. באם יתברר שחלה הודעת טעות טכנית או אנושית בהצגת פרטיו של המוצר, על פי שיקול דעתה, הודעה בדבר ביטול העסקה תשלח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות שיחת טלפון, שניתן ע”י המשתמש שהזמין את המוצר, בעת רישום הרוכש לאתר. במצב שבו כתובת המזמין שניתנה שגויה או אינה תקינה מכל סיבה, החברה לא תישא באחריות לאי קבלת הודעת הביטול ע”י המשתמש והאחריות תהא על הרוכש בלבד. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש שרכש את המוצר כי גם במקרה זו לא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או הספק.

   3. בעת המכירה או לאחריה יתברר לחברה, כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

   4. באם נפלה טעות במחירי המוצרים ו/או בתיאור המוצר באתר ו/או במחיר העסקה ו/או נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או טעות טכנית במחיר המוצר ו/או טעות בפרטים רלוונטיים אחרים.

   5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה מסוימת של מוצר ו/או שירות אחד או יותר מהפרטים המפורסמים באתר במידה ו: נמסרו פרטים שגויים ו/או כרטיס החיוב שברשות המשתמש אינו בר שימוש מכל סיבה שהיא או שהמשתמש ביצע כל מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע בחברה או בשמה הטוב או מעשה או מחדל אשר עלול בספקים ו/או עסקים המפרסמים באתר החברה.    יובהר, כי החברה תהיה ראשית לנקוט בכל אמצעי חוקי כנגד המשתמש באם יוגשו פרטים כוזבים באשר לזהות ו/או באם יבוצע שימש בכרטיס חיוב של אדם אחר. כמו כן, החברה תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים אם וכאשר יגרמו לה נזק כלשהו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה שכזה המשתמש יישא בכל העלויות משפטיות ו/או בכל ההוצאות המשפטיות ו/או בעלות הפשרה ו/או בפסק הדין שיקבע על ידי בית המשפט.

  2. לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי, במקרה וחברת האשראי לא מאשרת את העיסקה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה וזאת מבלי לידע את המזמין. אחריות המזמין לוודא, כי העיסקה יצאה לפועל. העסקה תיחשב כמושלמת, רק לאחר הסדרת התשלום עם חברת האשראי.   במקרה בו חברת האשראי סירבה לכבד את החיוב שביקש המשתמש לחייב באמצעות כרטיס האשראי שבידיו והסירוב לא יתוקן מידי, המוצר ו/או השירות שהוזמן לא יסופק והמשתמש יחויב בדמי ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לחוק.

  3. המזמין יכול לשנות ו/או לבטל את ההזמנה שלו עד למועד שעובד החברה החל בליקוט ו/או הכנת המוצרים, מרגע שהחל ליקוט המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה. במקרה זה הביטול/ השינוי יכול להתבצע מול שירות לקוחות.

  4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א 2010, לאחר אספקת המוצרים, ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר עד תום יומיים מיום קבלת המוצרים (שאינם ימי מנוחה), בתיאום עם שירות לקוחות, למעט המוצרים הבאים: טובין שיוצרו במיוחד בעבור המזמין; טובין שהמזמין פתח את אריזתם המקורית והכל בכפוף להוראות החוק. יובהר, כי מרגע פתיחת המוצר ושימושו, לא ניתן להחזיר את המוצר. כמו כן,מוצר שיוצר בהזמנה מיוחדת ו/או בייצור מיוחד, לא ניתן יהיה להחזירו. בכל מקרה, זכות הביטול לא חלה על תכשיט שמחירו מעל 3000 ₪. בכל סוגייה של החזרת המוצרים, ניתן לפנות לשירות לקוחות לבירורים.

  5. במידה של ביטול עסקה, המזמין יזוכה בכרטיס האשראי שלו בתוך 7 יום מיום ביטול העסקה, למעט בגין דמי המשלוח. החברה תהיה זכאית לקזז מסכום זה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שביטול עסקה לא נבע כתוצאה מפגם או קלקול והכל בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010.

  6. החברה רשאית לבטל את העסקה: באם נפלה טעות במחירי המוצרים ו/או בתיאור המוצר באתר ו/או במחיר העסקה; במקרה של כוח עליון; אם יתברר לחברה, כי היה העסקה לוותה בדבר בלתי חוקי ו/או בדומה לכך; מכל סיבה כלשהי אחרת. הודעה על ביטול העסקה תימסר למזמין והכרטיס אשראי יזוכה בסכום העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה.

חלק ה – שונות

 1. יצירת קשר

  1. החברה מכבדת את זכותו של המזמין, בכפוף להוראות החוק. לפיכך, החברה עומדת לרשות המזמין בכל שאלה בטלפון 03-7512117 בשעת פעילות החברה.

  2. במידה ויש למזמין שאלות הנוגעות לאמור בתקנון זה, לרבות בתנאי השימוש, מדיניות פרטיות ובתנאים הנוספים, על המזמין ליצור קשר עם מנהלי האתר.

  3. לכל אחת מהפניות, כאמור, יש לפנות למנהלי האתר בכתובת הדוא”ל danieleliba@gmail.com.

 2. מקום השיפוט והדין החל

  1. על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות ו/או התנאים הנוספים האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד, ללא קשר למדינת המשתמש. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והתנאים הנוספים האמורים לעיל (ודפי האתר האחרים) יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו בלבד.

  2. מחובת המשתמש כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי המשתמש הוא שישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותי האתר.